توضیحات

انجمن کان ذن ریو کاراته ایران

کان ذن ریو به معنای روش کامل است که در سیر تکاملی از سبک های شورینجی ریو ، وادوریو ، گوجیو ریو ، و ایشین ریو توسط استاد وارسته بوجود آمده است که تعادل کامل بین دست و پاها از اساس اولیه این سبک است .

فرهاد وارسته، شناساننده کاراته به ایران بودند (سال ۱۹۶۶) و پدر کاراته ایران محسوب می‌شوند. ایشان تنها دارنده دان ۱۰ کاراته ایرانی و تنها فرد غیر آسیایی شرقی هستند که رسماً از سوی کاراته کنترلی ژاپن مجاز به ایجاد یک سبک کاراته کنترلی شناخته شده‌اند.

نحوه ابداع سبک کان ذن ریو (دکتر فرهاد وارسته)

 

HISTORY

 Shinan Varasteh had studied several different styles of martial arts under the influence of Sensei Kori Hisataka.  Shinan’s aim was to create a style with no limitations - no weak points. It was in 1968, in Iran, that the birth of Kan-Zen-Ryu was founded by Shinan Varasteh. Kan-Zen-Ryu is essentially the evolution and synthesis of three main karate styles: Shorinji Ryu - founded by Kori Hisataka; Wado-Ryu - founded by H. Ohtsuka; and Go-Jyu-Ryu - founded by G. Yamaguchi. Shorinji Ryu emphasizes the practical aspects of karate. It entails full contact Kumite which requires wearing kendo armour and no protective equipment. This style necessitates very good development and use of contact points. Wado-Ryu requires fluidity and use of lateral motions in defence. Go-Jyu-Ryu emphasizes speed and mobility. It's the combination of these three styles that makes Kan-Zen-Ryu truly unique and special.

شینان وارسته تحت تاثیر سنسی کوری هیستاتاکا چندین سبک مختلف هنرهای رزمی را مورد مطالعه قرار داد. هدف شینان ایجاد یک سبک بدون محدودیت بود - هیچ نقطه ضعف. در سال 1968 در ایران سبک  کان ذن ریو توسط شینان واراسته تولد یافت. کان ذن ریو اساسا تکامل و ترکیب سه سبک اصلی کاراته است: Shorinji Ryu - توسط Kori Hisataka تاسیس شده است؛ وادو-ریو - توسط H. Ohtsuka تأسیس شد؛ و Go-Jyu-Ryu - توسط G. Yamaguchi تاسیس شده است. Shorinji ریو بر جنبه های عملی کاراته تاکید دارد. این شامل تماس کامل Kumite است که نیاز به پوشیدن زره های کاندو و هیچ تجهیزات حفاظتی ندارد. Shorinji ریو به توسعه بسیار خوب و استفاده از نقاط تماس نیاز دارد. وادو-ریو نیاز به سیالیت و استفاده از حرکات جانبی در دفاع دارد. Go-Jyu-Ryu تاکید بر سرعت و تحرک دارد . ترکیبی از این سه سبک است که Kan-Zen-Ryu را می سازد که واقعا منحصر به فرد و خاص است.

به نقل از سایت kanzenkai.com

نوع سازمان
جغرافیای فعالیت
ویدیو آپارات
درباره تیم

شینان فرهاد وارسته

بنیانگذار سبک در جهان

ریاست انجمن کان ذن ریو کاراته ایران

      محمد آرین خو :: ریاست انجمن کان ذن ریو کاراته ایران

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید