فقط کاربرانی  که دارای صفحه های تائید شده حقیقی و حقوقی که دارای تیک آبی هستند می توانند ثبت رویداد نمایند.

جهت ثبت کلاس شما باید دارای یک شناسنامه ورزشی با تائیدیه مربیگری باشید و یا دارای صفحه باشگاه تائید شده باشید در غیر اینصورت کلاس شما ثبت و تائید نخواهد شد

انتخاب نوع صفحه