زمینه فعالیت: مدیریت ورزشی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است