شماره پلاک
  • 5298
شرح

یادمان استاد گرانقدر محمد آقا توحیدی که زندگی خود را وقف آموزش و قهرمان پروری کرد و با عشق موی تای را گستراند

همواره بیادش هستیم و می مانیم

این درخت سبز خواهد ماند به نام نامی ایشان