طرح های تخفیفی: قهرمانان ملی

اماکن، سازمان ها و رویدادهایی که این گزینه را در صفحه خود فعال میکنند به قهرمانان ملی تائید شده سرویس های دارای تخفیف ارائه می دهند و در صورتی که در بند توضیحات صفحه خود درصد مشخصی برای این گزینه نداشته باشند یعنی سرویس مشخص شده برای قهرمانان ملی کاملا رایگان می باشد.

در صورت مراجعه به صفحه ای که این آیتم را فعال دارد و از سرویس مورد نظر تخطی می کند تذکر دهید که آنرا در صفحه خود غیر فعال کند و یا از طریق گزینه گزارش صفحه مورد را به بخش پشتیبانی اعلام کنید.