دسته: قوانین و مقررات

اردیبهشت 13
منشور اخلاقی باشگاه داران ورزشی

منشور اخلاقی باشگاه داران ورزشی پایبندی به قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های ورزشی صیانت از حقوق شهروندی و کرامت انسانی ورزشکاران و خانواده ها از سوی تمام کارکنان باشگاه توجه به مسئولیتهای اجتماعی در قبال ورزشکاران و خانواده ها رعایت اخلاق حرفه ای و عدالت در ارایه خدمات و پرهیز از تبعیض در آموزش […]