تجهیزات و ابزارها: کیسه بوکس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است