تجهیزات و ابزارها: کتل بل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است