تجهیزات و ابزارها: پارالل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است