تجهیزات و ابزارها: بند تعادل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است