تجهیزات و ابزارها: بتل روپ (طناب نبرد)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است