فضاهای ورزشی: اتاق دوچرخه (اسپینینگ)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است