نامعتبر است یا نمی توان ادعا کرد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است