تجهیزات و ابزارها: دارحلقه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است