پیشکسوت ورزشی در ورزش به کسی می‌گویند که سالمندتر و آزموده تر از ورزشکاران دیگر باشد. صرفا قدمت نمیتواند ملاک پیشکسوت بودن باشد فعالیت، پیوستگی، موثر بودن، ارتقاع یافتن و رشد فردی، سهیم بودن در توسعه و پرورش شاگردان و رشته ورزشی ، قهرمان، پیشرو، مبتکر، شروع کننده یا هر عبارت دیگر، تنها بخش کمی از مفهوم بزرگ پیشکسوت را در ورزش می رساند.

از این رو باید پیشکسوتی را درجه ای از اخلاق، دانایی ، استمرار و ثبات قدم دانست.

مربیان رسمی ورزش کشور
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است