نام آور ورزشی در ورزش به کسی می‌گویند که  …

قهرمانان ملی نام آوران قهرمانان حرفه ای

نام آوران ورزش کشور
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است