دسته بندی: بازی ساز

واسط بین پروموتور و مدیر برنامه ها برای برپایی یک رویداد