تجهیزات و ابزارها: دستگاههای هوازی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است