دسته بندی: بازی ساز

واسط بین پروموتور و مدیر برنامه ها برای برپایی یک رویداد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است